స్పీకర్లు

అబ్దుర్ రెహ్మాన్

CFMM మానవజాతి ఫైనల్ మెసేజ్ కోసం సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగులో అన్ని జిల్లాలు లెక్చర్స్ అందిస్తాడు ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది.

 

అబ్దుల్ కరీం

CFMM మానవజాతి ఫైనల్ మెసేజ్ కోసం సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగులో అన్ని జిల్లాలు లెక్చర్స్ అందిస్తాడు ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది.

 

షేక్ అబ్దుల్ అలీమ్ బేగ్ జమై

CFMM మానవజాతి ఫైనల్ మెసేజ్ కోసం సెంటర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగులో అన్ని జిల్లాలు లెక్చర్స్ అందిస్తాడు ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది.