CFMM

Bukhari Shareef ki Pahli hadees 1/5 | Sahih Bukhari, CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi

Sahih Bukhari ki pahli hadis ‘Aamaal ka daaromadaar Niyat ke upar hai’, a short clip of ‘Hadis bhi Wahye ilahi hai’.
Dawah Taraining at Dawah Center by Shameem Akhtar Faizi