CFMM

Bukhari Shareef ki Pahli Hadis 2/5 | Hijrat, CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi, Barhait

Bukhari Shareef ki Pahli Hadis ki mazeed tashreeh; Hijrat kisko kahte hain aur Hijrat ka kya Hukm hai?
Dawah Training by Shameem Akhtar Faizi at Dawah Center, Arundelpet 6/1, Guntur