CFMM

Bukhari Shareef ki Pahli Hadis 3/5 | Niyat ki Ahmiyat, CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi, Barhait

Saare Aamaal ka daromadar niyat ki upar hi hai, jiski Niyat durust hogi usike nek aamal qabool hunge, Quran o Hadis mein Niyat ke durustagi ki bahut zyada takeed ki gayi hai.