CFMM

Bukhari Shareef ki Pahli Hadis 5/5 | Baab se kya munasabat hai? | CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi

A short Description about the connection between the Chapter and the Hadees.
Bukhari Shareef ka pahla Baab (Chapter) ”Wahye kis tarah se nazil hoti thi” ke bare mein hai, lekin Imaam Bukhari Rahemaullah ne iss baab ki pahli Hadis hi ‘Niyat’ ke bare mein bayan kiya hai.
aisa kyon? kya baab aur chapter ke khilaf ye hadis hai? nahi! aur Hargiz nahi.