CFMM

Hadees bhi Wahye Ilahi Hai | CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi, Barhait

Quran ki tarah Hadis bhi Allah ki taraf se wahye hai. Hadis mein Quran ki hi wajahat aur explanations hai.<br />Dawah Tarianing by Shameem Akhtar Faizi at Dawah Center, Arundelpet 6/1, Guntur