CFMM

Introduction of Bukhari | Sahih Bukhari ka taaruf | CFMM Guntur, Shameem Akhtar Faizi

Bukhari Sahreef ka Introduction. a short clip of ‘Hadis bhi Wahye Ilahi hai’.
Dawah Training at Dawah Center by Shameem Akhtar Faizi